Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Πίνακας ορολογίας

  3. Βιβλιογραφία

  1. ΣΘ_Συμπεριφορική Κινητοποίηση_Εισαγωγή

  2. ΣΘ_Συνδυαστική Θεραπεία_Συμπεριφορική Κινητοποίηση - Πρωτόκολλο 10 Συνεδριών (Lejuez & Hopko)

  3. ΣΘ_Συμπεριφορική Κινητοποίηση_Πρωτόκολλο 10 συνεδριών Μ2

  4. ΣΘ_ΒΑΤΜΑΝ_Συμπεριφορική Κιν. για την μανιοκατάθλιψη

  5. Εισαγωγή στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

  6. Role-playing_Συμπεριφορική Κιν. Μονοπολική Κατάθλιψη

  7. Role-playing_Συμπεριφορική Κιν. Διπολική Κατάθλιψη

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €350,00
 • 12 μαθήματα
 • 0 ώρες περιεχομένου βίντεο

Περιγραφή Μαθήματος

Σ' αυτή την ενότητα επικεντρωνόμαστε στην εκβάθυνση, τεχνική και κλινική εφαρμογή της Συμπεριφορικής Κινητοποίησης της Μονοπολικής κατάθλιψης και Διπολική κατάθλιψης. 

Η ενότητα ξεκινάει με την κατανόηση της εμπειρικής έρευνας που υποστηρίζει την Συμπεριφορική Κινητοποίηση των κύριων στοιχείων της ως Θεραπεία για την Κατάθλιψη (BATD) και την Μανιοκατάθλιψη (ΒΑΤΜΑΝ) και αντιμετώπισης δυσκολιών κατά την εφαρμογή της. Μαθαίνουμε την αξία της Συνδυαστικής θεραπείας και την ενσωμάτωση της στην θεραπεία ως συμπεριφορική βάση ενδυνάμωσης της θεραπείας. Τέλος, επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος της θεραπευτικής σχέσης όπως αυτός υποστηρίζεται από την πιο πρόσφατη γενιά συμπεριφορικής θεραπείας αλλά και το πιο συνθετικό CBT μοντέλο θεραπείας του Aaron Beck στο οποίο επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο Β’ κύκλο της εκπαίδευσης.


Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη διδαχθεί την επιστήμη πίσω από τη θεραπεία συμπεριφοράς και βασικές τεχνικές παρεμβάσεις αλλαγής της συμπεριφοράς, θα έχουν αναπτύξει μία καλύτερη κατανόηση για τεχνικές και την κλινική εφαρμογή της συμπεριφορικής κινητοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές αρχές της Συμπεριφορικής Κινητοποίησης, της αποτελεσματικότητά της, την χρησιμότητα της ως βάση για την θεραπεία της κατάθλιψης και σε άλλες θεραπείες (CBT). Και τέλος, θα μπορούν να εφαρμόζουν τις τεχνικές της Συμπεριφορικής Κινητοποιησης για μονοπολική και διπολική κατάθλιψη.


Θεραπεία Συμπεριφορικής Κινητοποίησης Μονοπολικής & Διπολικής Κατάθλιψης

 • Συμπεριφορική Κινητοποίηση

  Ιστορία, εμπειρική έρευνα, βασικά στοιχεία και εφαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις συννοσηρότητας όπως άγχος και κατάχρηση ουσιών. Συμπεριφορική Κινητοποίηση του Lejuez και το σύντομο πρωτόκολλο των 10 συνεδριών.

 • Θεραπευτική σχέση - Συμπεριφορική Κινητοποίηση του Beck

  Ο σημαντικός ρόλος της θεραπευτικής σχέσης στη Συμπεριφορική κινητοποίηση & εισαγωγή στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) - σύντομη εφαρμογή της συμπεριφορικής κινητοποίησης από το ινστιτούτο του Beck.

 • Role playing

  Εφαρμογή της Συμπεριφορικής κινητοποίησης στη μονοπολική και διπολική κατάθλιψη βάσει του πρωτοκόλλου του Lejuez.