Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Πίνακας ορολογίας

  3. Βιβλιογραφία

  1. Θεμελιώδης Συμπεριφορισμός

  2. Εγγενής Συμπεριφορά - Προκαλούμενη (μέσω συσχέτισης) Μάθηση

  3. Συνελεστική Μάθηση (μέρος 1ο)

  4. Συντελεστική Μάθηση (μέρος 2ο)

  5. Πειραματικός σχεδιασμός

  6. Αρνητική ενίσχυση και τιμωρία

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €200,00
 • 11 μαθήματα
 • 0 ώρες περιεχομένου βίντεο

Περιγραφή Μαθήματος

Σε αυτή την πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις επιστημονικές αρχές
που διέπουν τη θεραπεία συμπεριφοράς
και θα γνωρίσουν τις συμπεριφορικές
θεραπείες πρώτης γενιάς.

Η ενότητα ξεκινά με μία εισαγωγή στη φιλοσοφία του θεμελιώδη συμπεριφορισμού
(radical behaviorism) και την οπτική του για τη σκέψη, το συναίσθημα και τη
συμπεριφορά
. Στη συνέχεια, αναλύουμε την εγγενή συμπεριφορά που έχει προκύψει
από τη δράση της φυσικής επιλογής. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της
δραστηριότητας ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοπαθολογίας,
αποτελείται από μαθημένες συμπεριφορές. 


Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν διδαχθεί την επιστήμη πίσω από τη θεραπεία συμπεριφοράς, θα έχουν αναπτύξει μία καλή κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να θεμελιώσουν φαινόμενα ψυχοπαθολογίας και θα έχουν αρχίσει να μαθαίνουν τις βασικές συμπεριφορικές τεχνικές, παρεμβάσεις και θεραπείες.

Αρχές Συμπεριφορικής Θεραπείας

 • Mηχανισμοί μάθησης

  Οι μηχανισμοί μάθησης που συμβάλλουν στην απόκτηση νέων συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων είναι: η κλασική μάθηση (classical/respondent conditioning) και η συντελεστική μάθηση (operant conditioning).

 • Aρχές καθορισμού της συμπεριφοράς

  Ακολούθως, θα αναλύσουμε τις αρχές καθορισμού της συμπεριφοράς, όπως είναι: η συσχέτιση ερεθισμάτων η ενίσχυση (θετική/αρνητική) η τιμωρία ο ρόλος του πλαισίου τα “κίνητρα” η εξάλειψη της ενίσχυσης, κλπ.

 • τιμωρητικά/τραυματικά γεγονότα

  Ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στα τιμωρητικά/τραυματικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου. Τέτοιου είδους εμπειρίες, έχει δειχθεί ερευνητικά πως παίζουν κεντρικό ρόλο στη θεμελίωση καταστάσεων που χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογικές (πχ κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, μετατραυματικό στρες, και άλλα).

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Να περιγράφουν τους σκοπούς, τα αξιώματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεμελιώδη συμπεριφορισμού

 • Να ορίζουν με ακρίβεια τα φαινόμενα στα οποία θα κληθούν να παρέμβουν.

 • Να γνωρίζουν την εγγενή συμπεριφορά και το ρόλο της φυσικής επιλογής στη θεμελίωσή της.

 • Να περιγράφουν τους μηχανισμούς μάθησης που θεμελιώνουν νέες συμπεριφορές στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.