Περιεχόμενα Μαθήματος

 • 1

  Εισαγωγή και Γνωριμία

  • Βίντεο

 • 2

  Αρχές της Συμπεριφορικής θεραπείας

  • Περίληψη Ενότητας

  • Πίνακας ορολογίας

  • Βιβλιογραφία

 • 3

  Συμπεριφορική Θεραπεία 1ης Γενιάς

  • Περίληψη ενότητας

  • BipolarLab_Model

  • Θεμελιώδης Συμπεριφορισμός

  • τεστ

Περιγραφή Μαθήματος

Σε αυτή την πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις επιστημονικές αρχές
που διέπουν τη θεραπεία συμπεριφοράς
και θα γνωρίσουν τις συμπεριφορικές
θεραπείες πρώτης γενιάς.

Η ενότητα ξεκινά με μία εισαγωγή στη φιλοσοφία του θεμελιώδη συμπεριφορισμού
(radical behaviorism) και την οπτική του για τη σκέψη, το συναίσθημα και τη
συμπεριφορά
. Στη συνέχεια, αναλύουμε την εγγενή συμπεριφορά που έχει προκύψει
από τη δράση της φυσικής επιλογής. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της
δραστηριότητας ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοπαθολογίας,
αποτελείται από μαθημένες συμπεριφορές. 


Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν διδαχθεί την επιστήμη πίσω από τη θεραπεία συμπεριφοράς, θα έχουν αναπτύξει μία καλή κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να θεμελιώσουν φαινόμενα ψυχοπαθολογίας και θα έχουν αρχίσει να μαθαίνουν τις βασικές συμπεριφορικές τεχνικές, παρεμβάσεις και θεραπείες.

Αρχές Συμπεριφορικής Θεραπείας

 • Mηχανισμοί μάθησης

  Οι μηχανισμοί μάθησης που συμβάλλουν στην απόκτηση νέων συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων είναι: η κλασική μάθηση (classical/respondent conditioning) και η συντελεστική μάθηση (operant conditioning).

 • Aρχές καθορισμού της συμπεριφοράς

  Ακολούθως, θα αναλύσουμε τις αρχές καθορισμού της συμπεριφοράς, όπως είναι: η συσχέτιση ερεθισμάτων η ενίσχυση (θετική/αρνητική) η τιμωρία ο ρόλος του πλαισίου τα “κίνητρα” η εξάλειψη της ενίσχυσης, κλπ.

 • τιμωρητικά/τραυματικά γεγονότα

  Ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στα τιμωρητικά/τραυματικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου. Τέτοιου είδους εμπειρίες, έχει δειχθεί ερευνητικά πως παίζουν κεντρικό ρόλο στη θεμελίωση καταστάσεων που χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογικές (πχ κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, μετατραυματικό στρες, και άλλα).

Συμπεριφορική Θεραπεία

 • Συμπεριφορικές τεχνικές & παρεμβάσεις

  Λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς (functional analysis), παρεμβάσεις Θετικής & αρνητικής ενίσχυσης (token economies, aversive conditioning), παρεμβάσεις Διαχείρισης Συναρτήσεων/Συσχετίσεων (contingency management), Συμπεριφορικά συμβόλαια, Συμπεριφορική αντιστροφή συνηθειών (habit reversal training).

 • Συμπεριφορική κινητοποίηση (behavior activation)

 • Συμπεριφορική έκθεση (behavior exposure))

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Να περιγράφουν τους σκοπούς, τα αξιώματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεμελιώδη συμπεριφορισμού

 • Να ορίζουν με ακρίβεια τα φαινόμενα στα οποία θα κληθούν να παρέμβουν.

 • Να γνωρίζουν την εγγενή συμπεριφορά και το ρόλο της φυσικής επιλογής στη θεμελίωσή της.

 • Να περιγράφουν τους μηχανισμούς μάθησης που θεμελιώνουν νέες συμπεριφορές στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.

 • Να γνωρίζουν τις συμπεριφορικές θεραπείες και τεχνικές πρώτης γενιάς.

 • Να αρχίσουν να μαθαίνουν την εφαρμογή τους σε κλινικά προβλήματα των διαταραχών της διάθεσης.