Περιεχόμενα Μαθήματος

Ασύγχρονη Μάθηση με LIVE παρουσίαση του Εισηγητή μαζί με Slides

  1. Περίληψη Ενότητας

  2. Πίνακας ορολογίας

  3. Βιβλιογραφία

  1. BipolarLab_Model

  2. Συμπεριφορική Θεραπεία (ΣΘ)_Εισαγωγή

  3. ΣΘ_Έλεγχος/Προτροπή/Διαμόρφωση

  4. ΣΘ_Λειτουργική Ανάλυση - Εξάλειψη - Τιμωρία

  5. ΣΘ_Αυτοδιαχείριση...Αυτοφροντίδα

  1. Συζήτηση

  2. Αξιολόγηση διαλέξεων

About this course

 • €300,00
 • 10 μαθήματα
 • 0 ώρες περιεχομένου βίντεο

Περιγραφή Μαθήματος

Σ' αυτή την ενότητα θα επικεντρωνόμαστε στην ιστορία της 1ης γενιάς Συμπεριφορικών θεραπειών των διαταραχών της διάθεσης και τεχνικών, και, στην κλινική εφαρμογή τους


Γίνεται εισαγωγή στην Λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς (functional analysis), σε παρεμβάσεις Θετικής & αρνητικής ενίσχυσης (token economies, aversive conditioning), σε παρεμβάσεις Διαχείρισης Συναρτήσεων/Συσχετίσεων (contingency management) και στα Συμπεριφορικά συμβόλαια.


Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη διδαχθεί την επιστήμη πίσω από τη θεραπεία συμπεριφοράς, θα έχουν αναπτύξει μία καλή κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να θεμελιώσουν φαινόμενα ψυχοπαθολογίας και την αντιμετώπιση τους με την συμπεριφορική θεραπεία. Θα είναι σε θέση να καταλάβουν και να χτίσουν μία συμπεριφορική βάση κατανόησης της σύγχρονης ψυχοπαθολογίας αλλά και για να μάθουν τις Συμπεριφορικές θεραπείες της Κινητοποίησης & Έκθεσης.

Συμπεριφορική θεραπεία των Διαταραχών Διάθεσης

 • Μοντέλο θεραπείας του Bipolarlab

  Ολοκληρωμένο πλάνο θεραπείας για την Διπολική και τις υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης.

 • Βασικές αρχές της συμπεριφορικής θεραπείας

  Αλλαγή συμπεριφορών: πώς χτίζουμε, προτρέπουμε και διαμορφώνουμε νέες και πιο λειτουργικές συμπεριφορές αλλά και πως γκρεμίζουμε μη λειτουργικές συμπεριφορές.

 • Εφαρμογή Συμπεριφορικής θεραπείας

  Αυτοβελτίωση & Αυτοφροντίδα, Αναγνώριση προβλημάτων αυτοδιαχείρισης, στοχοθέτηση και αυτο-παρακολούθηση, συμπεριφορικά συμβόλαια, κοινωνική υποστήριξη και αυτοβοήθεια.